1. Home
  2. Verhalen
  3. ONE-jeugdambassadeurs in gesprek met Tweede Kamerleden!

ONE-jeugdambassadeurs in gesprek met Tweede Kamerleden!

Campagne-update

Of het nu een blokkade van de snelweg is omdat je tegen fossiele subsidies bent of een protestmars door de stad voor meer betaalbare woningen, elke doelstelling kent een andere vorm van activisme. Als ONE-jeugdambassadeurs beschouwen wij het delen van onze boodschap over extreme armoede en klimaatrechtvaardigheid met politici als een effectief middel. Op deze manier kunnen we onze idealen en adviezen over praktische beleidsimplementaties helder overbrengen. Daarom hebben we onlangs onze eerste lobbydag van het jaar gehad in de Tweede Kamer, met als doel deze onderwerpen hoger op de politieke agenda te krijgen.

Tijd voor actie

Het voelde als een vroege ochtend voor sommigen van ons en een spannende dag voor de meesten, toen we arriveerden op Den Haag Centraal. Na het groeperen, het bekijken van onze planning en dan nog n keer herhalen wat we de dag daarvoor tijdens onze training hadden geleerd, maakten we ons op voor een pad richting de Tweede Kamer. Gedurende deze dag hebben we Tweede Kamerleden van veel verschillende politieke partijen gesproken. De gesprekken verliepen goed, we waardeerden het erg dat de Kamerleden tijd voor ons hadden vrijgemaakt en we hebben aan het eind van de gesprekken onze beleidsaanbevelingen overhandigd. Ook hebben we de gelegenheid niet voorbij laten gaan om belangrijke Kamerleden te spreken die we herkenden in de Tweede Kamer of daarbuiten omdat we strategisch in de buurt waren.

Wat we hebben besproken: onze beleidsaanbevelingen

Hervorming van multilaterale ontwikkelingsbanken

In de gesprekken hebben we alle parlementariërs geadviseerd over nodige maatregelen om extreme armoede te bestrijden en rechtvaardigheid te bevorderen in de huidige klimaatcrisis. We legden de nadruk op reeds veel besproken hervormingsvoorstellen voor multilaterale ontwikkelingsbanken. Deze hervormingen hebben het potentieel om meer dan een biljoen dollar vrij te maken voor investeringen in ontwikkeling. Daarbij hebben we benadrukt dat onze voorkeur uitgaat naar subsidies in plaats van leningen, omdat dit leidt tot een gezondere financiële situatie in het betreffende land.

Een 2% pact voor mens en planeet

In lijn met het vrijmaken van fondsen voor een betere wereld, hebben we de Nederlandse overheid opgeroepen om een 2%-pact voor mens en planeet te steunen. Dit houdt in dat 2% van ons bruto nationaal product (BNP) wordt toegewezen aan de bestrijding van klimaatverandering, ondersteuning van klimaatadaptatie en ontwikkelingsfinanciering voor lage-inkomenslanden. De 2% refereert naar de NAVO-norm voor defensieuitgaven.

Het Nederlandse ontwikkelingsbudget

Een onderwerp dat de laatste tijd vaak in het nieuws is geweest, is het zogeheten ODA-budget voor officiële ontwikkelingssamenwerking. Een aanzienlijk deel van dit budget blijft namelijk binnen Nederlandse grenzen, in plaats van dat het volledige budget besteed wordt in lage-inkomenslanden. Maar liefst 14,6% van dit budget gaat namelijk naar asielkosten. We hebben er daarom voor gepleit dat deze kosten niet langer worden gedekt door het ODA-budget, maar dat opvangkosten van gevluchte mensen uit een ander budget gefinancieerd moet worden. Het is essentieel dat zij menswaardig worden opgevangen, maar dit zou niet ten koste moeten gaan van financiering voor lage-inkomenslanden. Daarnaast hebben we onze verwachtingen uitgesproken over de internationale afspraak om 0,7% van het bruto nationaal product (BNP) aan ontwikkelingssamenwerking te besteden, maar waar Nederland momenteel nog niet aan voldoet.

Financiering voor klimaatadaptatie

De link tussen klimaatverandering en armoede is duidelijk wanneer we naar de feiten kijken. Volgens de Wereldbank zullen ongecontroleerde klimaatveranderingen ervoor zorgen dat tegen 2030 maar liefst 130 miljoen mensen in armoede terechtkomen. Bovendien behoort een aanzienlijk deel van deze groep mensen tot landen die historisch gezien veruit de minste broeikasgassen hebben uitgestoten. Wij zijn dus van mening dat Nederland haar verantwoordelijkheid moet nemen in de wereldwijde inspanningen op het gebied van klimaatfinanciering en klimaatrechtvaardigheid. Tijdens COP27 heeft Nederland zich aangesloten bij de zogenaamde ‘Champions Group on Adaptation Finance‘. Nederland heeft zich gecommitteerd aan een totaalbudget van 1,8 miljard voor klimaatfinanciering in zijn rol. Wij dringen er bij de parlementariërs op aan om hier toezicht op te houden, vooral omdat Nederland ernaar streeft om 50% van deze financiering te mobiliseren via de private sector. We pleiten ervoor dat er een sterke nadruk wordt gelegd op het financieren van klimaatadaptatieprojecten in kwetsbare landen, aangezien zij nu al de zware gevolgen van klimaatverandering ervaren.

Het moderniseren van multilaterale ontwikkelingsbanken

Het laatste onderwerp en verzoek dat we hebben besproken tijdens onze gesprekken, vroegen we om meer duidelijkheid over de positie van Nederland in de financiële top in Parijs. Wij dringen erop aan dat de Nederlandse afgevaardigde verantwoording aflegt aan het parlement om transparantie te waarborgen met betrekking tot de Nederlandse standpunten, bijvoorbeeld over hervormingen van multilaterale ontwikkelingsbanken.

Een geslaagde dag!

Na een lange dag van gesprekken voeren en meerdere keren de beveiligingscontrole doorlopen te hebben, waren we behoorlijk uitgeput. Desondanks kijken we met voldoening terug op een leuke en leerzame dag. De positieve feedback die we hebben ontvangen, geeft ons hoop dat onze aanbevelingen serieus zullen worden genomen. Nu houden we gezamenlijk de beslissingen in Den Haag nauwlettend in de gaten. We hopen dat de regering ook het besef van urgentie heeft en zich volledig zal inzetten voor haar deel in het beëindigen van extreme armoede en het realiseren van een rechtvaardige klimaattransitie.

Geschreven door Sipan Kelani, ONE-jeugdambassadeur in Nederland.